Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Taisyklės

Registracija
 • Bibliotekos paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos.
 • Skaitytojas registruojamas pateikus pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą, kuriame yra nuotrauka, asmens kodas ir parašas bei užpildžius bibliotekos darbuotojo pateiktą registracijos formą. 
Skaitytojo pažymėjimas
 • Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę skaityti leidinius vietoje arba juos skolintis į namus bei naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.
 • Skaitytojo pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus. Asmuo, turintis vieningą LIBIS bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, bibliotekoje registruojamas be papildomo mokesčio.
 • Praradus skaitytojo pažymėjimą apie tai reikia pranešti registracijai telefonu (8 5) 261 0774 arba el. paštu: [email protected]. Vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu. 
 • Negalima:
  - Perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
  - Naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu;
  - Naudotis dviem ar daugiau vieningų LIBIS bibliotekų skaitytojo pažymėjimų.
 • Kiekvienais kalendoriniais metais reikia perrsiregistruoti.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas
 • 1 kalendorinei dienai gali būti išduotas laikinasis skaitytojo pažymėjimas.
 • Su laikinuoju skaitytoju pažymėjimu negalėsite pasiskolinti leidinių į namus, naudotis tarpbibliotekinio abonemento paslauga ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis. 
Asmens duomenys
 • Bibliotekoje renkami asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti moksliniams tyrimams, bibliotekos dokumentų fondo komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir apskaitai. Asmens tapatybei nustatyti jie gali būti panaudoti tik esminio Taisyklių pažeidimo atvejais – skaitytojui pasisavinus ar sugadinus dokumentą, bibliotekos įrangą, nustatytu terminu negrąžinus gautų panaudai leidinių ir pan.

Biblioteka, aptarnaudama vartotojus ir lankytojus vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šios bibliotekos Taisyklėmis. 

Naudojimosi biblioteka taisyklės (atsisiųsti PDF, 544 KB)
epaveldas
ibiblioteka
Knygos per penkiTV
Lietuvos ir Austrijos draugija
Austrų skaityklos