lt

Skelbiamas konkursas į Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovo pareigas

Skelbiamas konkursas į Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovo pareigas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (Trakų g. 10, Vilnius) ieško Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro (toliau - Centras) vadovo (Pareigybės lygis – A1, pareiginės algos koeficientas nuo 8,64 iki 9,42, priklausomai nuo vadovavimo ir profesinio darbo patirties). 

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo pobūdis:

 • Planuoja ir organizuoja Centro veiklą, užtikrina Centrui keliamų uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • Rengia Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia Bibliotekos direktoriui pasiūlymus dėl centro veiklos tobulinimo, laikinųjų darbo grupių sudarymo Centro uždaviniams įgyvendinti;
 • Formuoja darbuotojams metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vykdo kasmetinę darbuotojų veiklos vertinimą;
 • Teikia profesinę ir metodinę pagalbą Centro specialistams;
 • Teikia konsultacijas Regiono bibliotekoms veiklos turinio klausimais;
 • Rengia veiklos Regiono bibliotekose strategiją, numato šios veiklos prioritetus ir teikia Regiono bibliotekų tarybai;
 • Koordinuoja Centro darbuotojų veiklą pavestoms funkcijoms Regione atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
 • Atstovauja Biblioteką Regiono savivaldybėse ir jų institucijose, taip pat pagal Centro kompetenciją kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Rūpinasi Centro darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
 • Analizuoja ir apibendrina Centro veiklą, organizuoja posėdžius, pasitarimus, diskusijas Regiono bibliotekų veiklos klausimais; prižiūri kaip vykdomi Centro veiklą reglamentuojantys dokumentai;
 • Organizuoja reikalingų dokumentų pateikimą Direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui;
 • Teikia pasiūlymus Direktoriui dėl Centro darbo tobulinimo, darbo sąlygų gerinimo bei darbuotojų skatinimo;
 • Palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su kitais Bibliotekos Centrais;
 • Bibliotekoje nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą ir juo disponuoja;
 • Rūpinasi intelektiniais, materialiniais, informaciniais bei finansiniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;
 • Vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus pavedimus, esant poreikiui jį pavaduoja.
 • Reikalavimai:
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo, 2 metų profesinio darbo bibliotekoje ar kitoje kultūros įstaigoje patirtį.
 • Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei Centro veiklą.
 • Būti susipažinus su Regiono bibliotekų ir jų teikiamų paslaugų raidos strategija ir pagrindinėmis nuostatomis.
 • Turėti parengtą raštu Centro strateginę veiklos viziją 5 metams.
 • Mokėti vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

Dokumentus teikite iki 2021-11-11 el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį – ČIA

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Danutė Blažuk, tel. (8.5) 262 5570.

Konfidencialumą garantuojame.   Bibliotekų tinklaraštis
Tvari biblioteka
Šeimadienių biblioteka
Bendruomenių kraštotyra
Vilnijos vartai
Vasara su knyga
Biblioteka visiems
Mickevičiana
Prisijungusi.lt
Skaitymo festivalis
Ibiblioteka.lt
Knygų startas
Epaveldas
Draugiškas internetas
AVBA